OPIS ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

80923 2491Asystentka stomatologiczna tworzy średni personel medyczny, którego pracę wiąże się z asystowaniem lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej. Absolwenci Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych są przygotowani do prowadzenia następujących działań:

 • Opiekowanie się stanem technicznym gabinetu oraz jego wyposażeniem;
 • Kompletowanie zestawów podstawowych leków i wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów;
 • Przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie z zasadami ergonomii;
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu w sferze psychicznej i fizycznej;
 • Asystowanie lekarzowi przy zabiegach;
 • Dbanie o stan czystości wykorzystywanych narzędzi dentystycznych i urządzeń, które po zabiegach uporządkowuje, odkaża, wyjaławia i dezynfekuje;
 • Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki;
 • Przestrzeganie przepisów BHP i P-poż oraz ochrony środowiska;
 • Profesjonalne prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia leków i wyrobów medycznych;

Celem nadrzędnym szkoły jest wspieranie indywidualnego rozwoju każdego słuchacza, a także poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru zawodu asystentka stomatologiczna.

Możliwe miejsca pracy po ukończeniu szkoły to:

 • Gabinety stomatologiczne prowadzone przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych;
 • Wszelkiego typu poradnie i ośrodki zdrowia;
 • Instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne zajmujące się promocją  i ochroną zdrowia.

Wskazane jest, aby słuchacz wykazywał zainteresowania humanistyczne i medyczne. Ważne w zawodzie asystentka stomatologiczna są następujące cechy:

 • Dokładność i sumienność;
 • Punktualność i zdyscyplinowanie;
 • Wrażliwość, cierpliwość i życzliwość wobec pacjenta;
 • Podzielność uwagi, samokontrola;
 • Poszanowanie godności drugiego człowieka.

Atutami szkoły są:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna posiadająca uprawnienia pedagogiczne, która gwarantuje wysoką jakość kształcenia;
 • Stosowanie aktywnych metod nauczania i form pracy na zajęciach, ukierunkowanych na rozwój umiejętności praktycznych;
 • Stałe uzupełnianie i wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły, nowoczesny sprzęt audiowizualny, w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne;
 • Systematyczne wzbogacanie księgozbioru o woluminy z zakresu stomatologii.

Zawód asystentka stomatologiczna jest regulowany prawem. W naszym kraju rozwija się on dynamicznie. Gabinety stomatologiczne chcąc zapewnić pacjentowi najwyższą jakość usług – zatrudniają asystentki stomatologiczne, których codzienna praktyka związana jest z profilaktyką jamy ustnej.

Załączniki:

pdf iconRamowy plan nauczania