Zawód: Higienistka stomatologiczna 325102
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z 14 . Prowadzenie działalności profilaktyczno – leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu stomatologicznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MEN.
Nauka odbywa się w systemie stacjonarnymdla dorosłych , trwa 2 lata (cztery semestry).

 

Cykl kształcenia - dwuletni

Lp

Obowiązkowe zajęcia

Sem 1

Sem 2

Sem3

Sem 4

Liczba godzin w

Cyklu nauczania

1

Działalność gospodarcza w ochroniezdrowia

1

2

2

 

80

2

Stany zagrożenia życia i zdrowia

2

 

 

 

32

3

Język migowy

 

 

 

2

32

4

Język obcy w stomatologii

 

 

1

2

48

5

Komunikacja personalna i społeczna

2

 

 

 

32

6

Propedeutyka stomatologiczna

3

3

1

 

112

7

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

3

3

1

 

112

8

Edukacja i promocja zdrowia

w profilaktyce stomatologicznej

1

2

5

1

114

Łączna liczba godzin

12

10

10

5

592

Przedmiotyw kształceniu zawodowym praktycznym

1

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

4

2

2

2

160

2

Działalność profilaktyczno – lecznicza higienistki stomatologicznej

3

7

7

10

432

 

Łączna liczba godzin

7

9

9

12

592

 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

19

19

19

17

1184

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

32

 

 

Praktyki zawodowe 4 tygodnie = 160 godzin