Zawód: Asystentka stomatologiczna 325101

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z 15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nauka kierowana jest do osób dorosłych , trwa rok tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

rok szk. 2012/2013

Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

Semestr 1

Semestr 2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

1

2

1,5

48

2

Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc

2

1

1,5

48

3

Farmakoterapia stomatologiczna

1,5

0,75

24

4

Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej

2

2

2

64

5

Dokumentacja medyczna w stomatologii

1

1

1

32

6

Język obcy w stomatologii

1

2

1,5

48

7

Język migowy

1

1

1

32

Łączna liczba godzin

9,5

9

9,25

296

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Asystowanie lekarzowi dentyście

5,5

5

5,25

168

2

Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii

3

3

3

96

3

Trening umiejętności społecznych

1

1

1

32

Łączna liczba godzin

9,5

9

9,25

296

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

19

18

18,5

592

Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

2

1

32

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

19

20

19,5

624

Minimalny wymiar praktyk zawodowych zgodnie z podstawą programową

4 tyg.

160 godz.