Szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ opracowany na podstawie Rozp. MEN z dnia 07.02.2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania.

Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

2-letni okres nauczania

Zawód: Opiekunka dziecięca; symbol 325905 o strukturze przedmiotowej

     

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

Kwalifikacja 1. – Z.11.Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

       

Tabela. Plan nauczania dla zawodu opiekunka dziecięca o strukturze przedmiotowej

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr VI

Liczba godzin tygodniowo okresie nauczania

Liczba godzin w okresie nauczania

 

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

 

 

 

2

1

32

Łączna liczba godzin

0

0

0

2

1

32

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

2

2

2

 

3

96

2

Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

2

2

 

 

2

64

3

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

 

2

3

2,5

80

4

Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

1

2

 

 

1,5

48

5

Język migowy

 2

 

 

 

1

32

6

Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

4

5

4

4

8,5

272

Łączna liczba godzin

11

11

8

7

18,5

592

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

7

Pielęgnacja i wychowanie dziecka

8

8

5,5

6

13,75

440

8

Opieka nad dzieckiem

 

 

4

4

4

128

9

Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

 

 

1,5

 

0,75

24

Łączna liczba godzin

8

8

11

10

18,5

592

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

19

19

19

17

37

1184

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

19

19

19

19

38

 

                           

do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego.
* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
**zajęcia mogą odbywać się w placówkach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych

Tyg.

Godz.

Semestr II

2

80

Semestr IV

2

80

Razem

4

160

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY PIERWSZĄ KWALIFIKACJE (Z.11.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC IV SEMESTRU.