CENTRUM KSZTAŁCENIA w NIEKTÓRYCH ZAWODACH MEDYCZNYCH w WARSZAWIE to niepubliczna szkoła policealna dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcąca od stycznia 2011 roku na mocy decyzji PREZYDENTA m.st. Warszawy.

Jest to szkoła gdzie:

 • kompetentni nauczyciele cieszą się autorytetem u słuchaczy, charakteryzują się życzliwym podejściem, budzą ich zaufanie i wspierają w rozwoju,
 • dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, potrafi sprawnie organizować działalność szkoły, jest jej dobrymgospodarzem, wspiera nauczycieli w ich pracy, 
 • zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent słuchacza , nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły;
 • bogato wyposażone pracownie zachęcają słuchaczy do zdobywania wiedzy.
 • zdawalność egzaminów z kwalifikacji osiąga 100%.

Nasz cel to przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Dążymy do tego, aby Słuchacz:

 • zdobył wykształcenie pozwalające mu odnaleźć się na rynku pracy,
 • umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji,
 • potrafił nawiązywać pozytywne relacje z innymi,
 • wykazywał się odpowiedzialną, twórczą postawą,
 • znał swoją wartość.

Stwarzamy możliwie najlepsze warunki dla rozwoju Słuchaczy kształconych w zawodach medyczno - społecznych poprzez:

 • przekazywanie wiedzy,
 • rozwój umiejętności,
 • kształtowanie postawy pożądanej w zawodach medyczno - społecznych,
 • współpracę z placówkami, instytucjami działającymi na rzecz kształcenia służb medyczno - społecznych
 • realizowanie wspólnych celów z partnerami środowiska lokalnego

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę i wysoki poziom kształcenia,
 • właściwe zorganizowany proces kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktycznym,
 • brak ukrytych kosztów (płacisz tylko czesne).